Doel

Het doel van onze uitdaging Fietsen in Kenia is om zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te trappen voor de projecten van Verkaart Development Team in Kenia. Hieronder kan je wat meer lezen over VDT en over de prachtige projecten waar VDT zich al 25 jaar voor inzet!

Ontstaan, missie en visie van VDT 

Ontstaan

Jan en Ans Verkaart hebben in 1992 de Stichting opgericht. In eerste instantie hebben zij 70 lagere scholen en 10 medische posten in Kwale County in Kenia gebouwd. Al snel werd duidelijk dat de vele weesmeisjes na de lagere school geen verdere toekomst hadden. Voor deze weesmeisjes zijn tussen 2008 en 2010 middelbare scholen gebouwd met internaat. Na de verzelfstandiging van de lagere scholen en medische posten ondersteunt de Stichting vanaf 2010 vier door haar gebouwde middelbare scholen met internaat met een capaciteit van 2000 meisjes. 

Missie

Weesmeisjes behoren tot de kansarmsten in Kenia. VDT geeft hen een goede opleiding en opvang in een veilig internaat. Ieder meisje wordt begeleid in haar ontwikkeling naar een zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouw die vol vertrouwen met haar toekomst aan de slag kan. Het doel van VDT is om in 2025 deze projecten onafhankelijk te laten zijn van sponsorinkomsten uit Nederland.  

Visie

Goed opgeleide vrouwen creëren een betere leefomgeving voor hun families en inspireren andere vrouwen. Tegelijkertijd draagt de emancipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden bij aan gender gelijkheid. Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. VDT is ervan overtuigd, dat ontwikkelingssamenwerking alleen effect zal sorteren als je langdurig betrokken blijft bij de projecten (inmiddels meer dan 25 jaar).

De VDT-projecten

Naast de 4 internaten voor weesmeisjes, heeft VDT nog meer projecten die zij bouwt en onderhoudt. Zo steunt VDT ook het albino project, gehandicapteninternaat, jongensweeshuis, polytechnische scholen, bouw- en watermanagement, tandheelkundige- en medische zorg. Hieronder wordt elk project nader toegelicht.

Weesmeisjesinternaten

Van kansloos naar kansrijk. VDT biedt middelbaar onderwijs aan weesmeisjes. Onze internaten zorgen voor een veilige leef- en leeromgeving met toekomstperspectief.

In een land als Kenia waar jaarlijks veel mensen overlijden als gevolg van o.a. aids en malaria, leven grote aantallen weeskinderen. Deze kunnen door armoede vaak niet door familie worden opgevangen en al helemaal geen goede scholing krijgen. Traditiegetrouw hebben jongens in deze cultuur vele streepjes voor, terwijl meisjes op de maatschappelijke ladder vaak niet verder komen dan het moederschap (gewenst of ongewenst) op jonge leeftijd. Een weesmeisje krijgt geen scholing, wordt vaak misbruikt en te jong uitgehuwelijkt en wordt altijd als ballast gezien. Weesmeisjes zijn de meest kwetsbare groep in Kenia, en hebben geen toekomst.

Wat houdt dit project in?

VDT heeft 4 internaten gebouwd waar meer dan 2000 meisjes op hoog niveau onderwijs krijgen. Naast middelbare scholing wordt aandacht besteed aan de geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Veel meisjes zijn getraumatiseerd door ervaringen in hun vroege jeugd. Opvang door onderwijzend personeel en vooral de matrones is hierbij van primair belang. Onderdeel hierbij is aandacht voor assertiviteitstraining, family-planning en aidspreventie. Het is ons doel om weesmeisjes d.m.v. goede scholing in een veilige omgeving gereed te maken voor hun toekomst als zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouw.

Wat doet VDT?

 • School- en internaatkosten, zoals boeken en schooluniform, worden betaald.
 • Continue begeleiding door onze Keniaanse medewerksters ter plaatse.
 • De leerlingen krijgen medische-, tandheelkundige- en oogheelkundige verzorging.
 • Het niveau van het onderwijs wordt voortdurend bewaakt.

Albino project

Albino’s in Kenia worden gezien als outcast. Ze worden gediscrimineerd en lopen risico om vermoord te worden. Vele mensen denken dat ze over magische krachten beschikken.

Albino’s vallen met hun blanke huid en gelige haar sterk uit de toon. Er wordt verondersteld dat een albino ongeluk brengt. Sommige pasgeboren albinobaby’s worden om deze reden niet grootgebracht. Albino kinderen die in staat zijn te overleven worden verwaarloosd en gepest en hebben geen enkele kans in de maatschappij. Albinisme is een erfelijke afwijking die in Afrika bij veel meer mensen voorkomt dan in andere werelddelen. Door gebrek aan pigment zijn albino’s bij blootstelling aan UV-straling, bijzonder kwetsbaar voor allerlei huid- en oogproblemen. Het ontstaan van tweedegraads verbrandingen, huidkanker en blindheid zijn helaas geen uitzonderingen.

Wat houdt dit project in?

Het doel van het project is integratie van albino’s in de Keniaanse samenleving.

Wat doet VDT?

 • Zorg en aandacht geven en een eerlijke kans bieden zich te ontwikkelen. Het VDT sponsort middelbare schoolopleidingen in een veilige omgeving, op reguliere internaten.
 • VDT zet zich in om de vooroordelen van de lokale bevolking weg te nemen middels voorlichtingsprogramma’s. Er wordt informatie verstrekt aan ouders over hoe zij de beste zorg kunnen bieden aan hun kind
 • VDT biedt preventieve middelen als zonnebrandcrème, zonnebrillen, petjes en shirts met lange mouwen. In het oogziekenhuis in de regio worden oogtests afgenomen en wordt door de VDT gezorgd voor corrigerende brillen.

Gehandicapteninternaat

Gehandicapte kinderen hebben geen benijdenswaardige positie in Kenia. Ze worden nauwelijks verzorgd en vaak zelfs verstoten.

Het aantal kinderen met een handicap in Kenia is veel groter dan in de Westerse wereld. Deze groep wordt vaak vergeten door ontwikkelingssamenwerking. Er heerst een taboe op het hebben van een handicap en wordt gezien als een straf van God. Daardoor worden gehandicapte kinderen vaak binnenshuis gehouden.

Wat houdt dit project in?

We richten ons met name op de leefomstandigheden van de kinderen en bieden scholing aan. Per kind worden bepaalde vaardigheden aangeleerd zoals : houtbewerking, naaien, sieraden maken, slippers maken, schoenen repareren, manden maken en werken in de groentetuin. Voor de oudere, leerbare kinderen is er een begeleid wonen project (halfway home) waar ze in 2 jaar klaargestoomd worden om terug te keren in de maatschappij.

Wat doet VDT?

 • Het VDT steunt het gehandicapten internaat in Kwale waar ca. 150 kinderen wonen, welke geestelijk en soms ook lichamelijk gehandicapt zijn.
 • Het VDT bouwt en renoveert de school en de woonruimten voor de kinderen.
 • Het VDT zorgt voor watervoorziening.
 • Het VDT zorgt voor medische en tandheelkundige zorg.
 • Periodiek organiseert de school, ondersteunt door het VDT, een ouder-weekend , zodat de ouders van deze kinderen met eigen ogen kunnen zien waartoe hun kind in staat is op deze school.

Jongensweeshuis

Een groep straatjongens en albino’s worden opgevangen in ons gezinshuis New Light in Mtwapa, een wijk ten noorden van Mombasa.

Zonder opvang loopt deze groep groot risico crimineel en/of verslaafd te worden. Deze groep verstoten kinderen van 4 tot 18 jaar woont onder begeleiding van een Keniaans echtpaar. Zij krijgen de kans in een gezinsverband op te groeien en een evenwichtig bestaan op te bouwen. Door de gezinssituatie wordt orde, netheid en discipline bijgebracht.

Wat doet VDT?

 • Onderhoud van het wooncomplex.
 • Voorzien in het dagelijks levensonderhoud.
 • Bieden van scholing.
 • Een veilige woonomgeving.

Polytechnische scholen

Kenia kent een grote vraag naar vakmensen. Om die reden sponsort het VDT ook een polytechnische school.

Meisjes met een lager niveau wordt de mogelijkheid geboden een vakopleiding te volgen.. Behalve naaister en bouwvakker, kan er ook gekozen worden vooropleiding tot kok, kapster, elektricien, loodgieter enz. Maar ook een gerichte opleiding tot IT-er of boekhouder zou goed mogelijk zijn.

Wat houdt dit project in?

 • Het VDT biedt een 2-jarige vakopleiding voor meisjes op ons internaat in een veilige omgeving.

Bouw & watermanagement

VDT bouwt en onderhoudt haar projecten. Er zijn meer dan zeventig lagere scholen, vier internaten, een uitbreiding van een gehandicapten internaat, tien medische posten, twee technische scholen, een homeopathisch opleidingscentrum, een gezinsvervangend tehuis voor weesjongens en een small home gebouwd. Water is een voortdurend terugkerende uitdaging in een land als Kenia. VDT werkt aan opvang van regenwater en voorziet in waterbassins en waterputten. Door het ontwikkelen van watershops hebben onze meisjes de beschikking over schoon drinkwater. Bij voldoende capaciteit zal de school water gaan verkopen.

 Wat doet VDT?

VDT is voortdurend bezig met innovaties op het gebied van bouwen, waterwinning en wateropslag in Kenia.Het verkrijgen van schoon drinkwater is een groot speerpunt van VDT.

Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige zorg krijgt weinig aandacht. In samenwerking met VDT is een prachtig project ontstaan, dat tegenwoordig geheel onafhankelijk opereert onder de naam Dutch Dental Care (DDC).

Wat houdt dit project in?

 • Twee maal per jaar gaan diverse teams bestaande uit tandartsen, assistentes, mondhygiënisten en ondersteuning, meestal 12 tot 14 mensen, naar scholen. Daar wordt gratis het gebit van de leerlingen gecontroleerd en indien nodig behandeld. Van de mondhygiënisten krijgen de leerlingen poetsinstructie en tandenborstels. Er wordt voorlichting gegeven, waarbij ook leerkrachten betrokken worden. Ook omwonenden krijgen onze gratis hulp. Na een dergelijk kamp zijn er circa 900 patiënten gecontroleerd cq behandeld.
 • Op het terrein van het VDT is ruimte gemaakt om een kleine tandheelkundige kliniek op te zetten. In 2008 is de kliniek verbouwd en heringericht. DDC bepaald het beleid en draagt de verantwoording in uitvoerend en financieel opzicht, waaronder bezetting en bevoorrading van de kliniek.
 • Door tandartsen die gewend zijn om patiënten met een verstandelijke beperking te behandelen, een speciaal programma opgezet.
 • Het VDT faciliteert daar waar mogelijk het DDC.

Medische zorg

Gezondheidszorg is een eerste levensvoorwaarde. In Kenia hebben veel mensen geen toegang tot voldoende basisgezondheidszorg.

In het district waar wij actief zijn, hebben we op loopafstand tien dispensaries gebouwd. Hier wordt de primaire medische zorg verleend.

Wat houdt dit project in?

Er zijn tien medische VDT-posten (dispensaries). Het project Medische Zorg zorgt voor:

 • de behuizing, inrichting, bevoorrading en controle van de medische posten in de meest afgelegen gebieden van het Kwale-district.
 • organiseert voorlichting en E.H.B.O. trainingen aan lokaal opgeleide veldwerkers;
 • bevordert de samenwerking tussen de regulier opgeleide doktoren, de lokale vroedvrouwen en de “Traditional Healer”.
 • stimuleert het aantal bevallingen in deze lokale gezondheidsposten ter bevordering van hygiëne, registratie en vaccinatie.
 • organiseert “income generating projects” ter bevordering van financiële onafhankelijkheid.
 • ten aanzien van de weesmeisjesinternaten wordt gezorgd voor wekelijkse spreekuren van een huisarts op de internaten, organisatie van E.H.B.O. trainingen voor de matrones van de internaten om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren en homeopathische, tandheelkundige- en visuele hulp en eventuele ziekenhuisopnames.